Budnyuk, O. O., I. V. Miastkivska, R. Y. Vododyuk, P. I. Pustovoyt, and V. O. Nikolaev. “Influence of Low Molecular Weight Heparins on Immune System of Surgical Patients”. Perioperaciina Medicina, Vol. 1, no. 2, Feb. 2019, pp. 25-28, doi:10.31636/prmd.v1i2.3.