[1]
O. O. Budnyuk, I. V. Miastkivska, R. Y. Vododyuk, P. I. Pustovoyt, and V. O. Nikolaev, “Influence of low molecular weight heparins on immune system of surgical patients”, prmd, vol. 1, no. 2, pp. 25-28, Feb. 2019.