[1]
I. V. Savitsky, S. V. Tsypovyaz, R. G. Zashchuk, R. G. Lenik, and S. G. Znamerovsky, “Study of endothelin-1 dynamics in the pathogenesis of experimental peritonitis and under the influence of different methods of correction”, prmd, vol. 5, no. 1, pp. 49–53, May 2022.