Savitsky, I V, S V Tsypovyaz, R G Zashchuk, R G Lenik, and S G Znamerovsky. 2022. “Study of Endothelin-1 Dynamics in the Pathogenesis of Experimental Peritonitis and under the Influence of Different Methods of Correction”. Perioperaciina Medicina 5 (1):49-53. https://doi.org/10.31636/prmd.v5i1.6.