Savitsky, I. V., Tsypovyaz, S. V., Zashchuk, R. G., Lenik, R. G., & Znamerovsky, S. G. (2022). Study of endothelin-1 dynamics in the pathogenesis of experimental peritonitis and under the influence of different methods of correction. Perioperaciina Medicina, 5(1), 49–53. https://doi.org/10.31636/prmd.v5i1.6