(1)
Dmytriiev , D. V.; Nazarchuk, O. A.; Babina, Y. M.; Bankovskiy , O. V. Tobramycin: Efficacy of Intensive Therapy. prmd 2021, 3, 4-10.