(1)
Savitsky, I. V.; Tsypovyaz, S. V.; Zashchuk, R. G.; Lenik, R. G.; Znamerovsky, S. G. Study of Endothelin-1 Dynamics in the Pathogenesis of Experimental Peritonitis and under the Influence of Different Methods of Correction. prmd 2022, 5, 49-53.